Mot ett rökfritt Finland

Våra grannar i öst ligger före oss när det kommer till att tidsbegränsa rökandet i landet. I Finland har man bestämt att rökningen ska försvinna till år 2040, om 25 år. Ett ambitiös projekt som vi gärna lyfter fram. Framförallt finns det många åtgärdspunkter som vi har i Sverige kan ta efter, även om vi vill vara rökfria redan om 10 år. Nedan följer ett utdrag om rapporten.

Vision

Att användningen av tobaksprodukter ska upphöra à År 2040 använder högst 2 procent av finländarna i åldern 15–64 tobaksprodukter

Mål

Att i enlighet med statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram uppgöra en verksamhetsplan för att uppnå syftet med tobakslagen (693/1976), dvs. användningen av tobaksprodukter ska upphöra.

Bakgrund

I åtgärdsprogrammet presenteras social- och hälsovårdsministeriet syn på hur syftet med tobakslagen kan uppnås. Förutom internationella bestämmelser, rekommendationer och undersökningar har vid beredningen även förslag av finländska sakkunniggrupper beaktats. Särskilt beaktas EU:s nya direktiv om tobaksprodukter som trädde i kraft 19.5.2014.

Innehåll

Programmet består av fyra verksamhetshelheter:
A. Att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter

■ Syftet är att skapa en miljö där barn och unga inte använder tobaks- produkter.

  1. Att upphöra att använda tobaksprodukter
    ■ Syftet är att stödja att allt fler ska upphöra att använda tobaksprodukter.
  2. Rökfri livsmiljö
    ■ Syftet är att utvidga rökfria livsmiljöer så att ingen utsätts för tobaksrök.
  3. Nya tobaksprodukter och därmed jämförbara produkter
    ■ Syftet är att förhindra att nya tobaksprodukter och därmed jämför-

bara produkter ska komma in på marknaden.

Frågor med anknytning till verksamhetshelheterna följs, undersöks och ut- vecklas särskilt till stöd för politiskt beslutsfattande. Åtgärdsprogrammet rapporteras, bedöms och uppdateras med minst fem års intervall.

Utgångsläge

År 2013 rökte 16 % av finländarna i åldern 15–64 dagligen. Andelen perso- ner som rökte sporadiskt var 6 %. Bland männen var 7 % och bland kvinnor na 1 % användare av snus.

Vill du läsa mer så hittar du hela rapporten här eller på

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-31505.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar